ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਜ਼ਖਮ ਭਰ ਜਾਂਦਾ,
ਪਰ ਇਸ਼ਕੇ ਦੇ ਫੱਟ ਕਦੇ ਨੀ ਭਰਦੇ,
ਸਗੌਂ ਇਹ ਤਾਂ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਗਹਿਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ.....
 
Top