ਦੇਖੋ ਮਰਜਾਣੀ ਕਿਹੜੇ

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਦੇਖੋ ਮਰਜਾਣੀ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਲਾ ਗਈ__

ਅੰਬਰਾਂ ਦੇ ਤਾਰੇ ਗਿਣਨੇ ਸਿਖਾ ਗਈ__;)
 
Top