ਰੋਕਦੇ ਤਾਂ ਸਾਹ ਵੈਰੀ ਨੀ

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਰੋਕਦੇ ਤਾਂ ਸਾਹ ਵੈਰੀ ਨੀ ਜਿਹੜੇ ਰਾਹੀ ਲੰਘ ਜਾਈ ਦਾ__

ਨੀ ਤੇਰੇ ਜਿਹੀਆ ਅੱਲੜਾ ਦੇ ਦਿੱਲ ਸੂਲੀ ਟੰਗ ਜਾਈ ਦਾ__;)
 
Top