ਜਿਸ ਜੱਟ ਨੂੰ ਸੀ ਰੁਖਾ ਤੇ

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਜਿਸ ਜੱਟ ਨੂੰ ਸੀ ਰੁਖਾ ਤੇ ਘੁਮੰਡੀ ਦੱਸਦੀ, ਉਹਦੀ ਵੇਖ ਕਿਦਾਂ ਨਿਭੀ ਜਾਂਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ__

ਤੇਰਾ ਮੁੱਖ ਯਾਦ ਆਵੇ ਤਾਂ ਚੰਨ ਵੱਲ ਵੇਖੀਏ, ਤੇਰੀ ਥਾਂਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਦੀਆਂ ਤਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ__:*
 
Top