ਤੂੰ ਟੈਡੀ ਨੂੰ ਜੱਫੀਆਂ ਪਾਵੇਂ,

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਤੂੰ ਟੈਡੀ ਨੂੰ ਜੱਫੀਆਂ ਪਾਵੇਂ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਿਰਹਾਣੇ ਲੀਰੋ ਲੀਰ ਆ__

ਨੀ ਤੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋ ਅਮੀਰ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਆ__:/
 
Top