ਸਿਧਾ ਸਾਧਾ ਬੰਦਾ ਮੈ,

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਸਿਧਾ ਸਾਧਾ ਬੰਦਾ ਮੈ, ਮੇਰਾ ਸਿਧਾ ਜਿਹਾ ਸੁਭਾਅ__

ਮੇਰੀ ਡੋਰ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਹੱਥ, ਦਾਤਾ ਆਪੇ ਹੀ ਦਂੇਦਾ ਗੁਡੀਆ ਚੜਾ__:)
 
Top