ਮੈਂ ਦਿਲ ਲਾਇਆ ਤੇਰੇ ਨਾਲ

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਮੈਂ ਦਿਲ ਲਾਇਆ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਨੀ ਲਾ ਹੋਣਾ__

ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਅਪਣਾ ਬਣਾਜਾ ਨਾ ਮੇਥੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੀ ਹੁਣ ਅਪਣਾ ਬਣਾ ਹੋਣਾ__♥
 
Top