ਰਾਤੀ ਜੇਹੜੇ ਜਾਗਦੇ

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਰਾਤੀ ਜੇਹੜੇ ਜਾਗਦੇ ੳਹ ਤਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ__

ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਦਿਨ ਬੀਬਾ ਸਾਰਿਆ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ__:/
 
Top