ਹੋਵੇ ਜੇ ਮਹਿਸੂਸ ਤੈਨੂੰ,

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਹੋਵੇ ਜੇ ਮਹਿਸੂਸ ਤੈਨੂੰ, ਕਿਤੇ ਸੋਚੀਂ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ__

ਅਸੀਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੀ ਤੇਰੇ, ਹਾਂ ਤੈਨੂੰ ਚਾਹੁਣ ਵਾਲੇ__♥
 
Top