ਦੁਨੀਆਂ ਪਾਗਲ ਕੀਤੀ

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਦੁਨੀਆਂ ਪਾਗਲ ਕੀਤੀ ਧਰਮ ਦਿਆਂ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੇ__

ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਤੇ,ਥੱਲੇ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਨੇ__:/
 
Top