ਸਕੂਲੇ ਜਿਹੜੀ ਕਰਦੀ

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਸਕੂਲੇ ਜਿਹੜੀ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਕਾਪੀਆ ਪੂਰੀਆ__

ਜਿੰਦਗੀ ਚ ਉਹੀ ਮੈਨੂ ਅਧੂਰਾ ਛੱਡ ਗਈ__:/
 
Top