ਸਾਲਾ ਇੰਨਾ ਦੁੱਖ ਤੇ

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਸਾਲਾ ਇੰਨਾ ਦੁੱਖ ਤੇ ਸਹੇਲੀ ਦੇ ਜਾਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ__

ਜਿੰਨਾ ਯਾਰ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਏ__:)
 
Top