ਖੈਤਾਂ ਦੀਆਂ ਗਿਲੀਆਂ ਵੱਟਾਂ

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਖੈਤਾਂ ਦੀਆਂ ਗਿਲੀਆਂ ਵੱਟਾਂ ਤੇਰਾ ਪੈਰ ਨਈ ਟਿਕਨਾ__

ਓੁੰਝ ਤੂੰ ਪਹਾੜਾ ਤੇ ਕੀਤੀ "tracking" ਕਈ ਵਾਰੀ ਨੀ__:/
 
Top