ਬਾਈ ਪਿਆਰ ਤਾਂ ਇੱਕ

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਬਾਈ ਪਿਆਰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਏ__

ਜੇ ਦੂਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੋ ਤਾਂ ਸੱਚਾ ਪਿਆਰ, ਜੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਬੇਵਫਾ__:
 
Top