ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੇ ਬਿਨ

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੇ ਬਿਨ ਜੀ ਲਵੇਗਾ, ਮੈ ਕਿਹਾ__
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
ਆਹੋ ਆਈ ਵੱਡੀ Oxygen__
 
Top