ਕਈ ਬੰਦੇ ਸਲ੍ਹਾਬੀ ਮਾਚਸ

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਕਈ ਬੰਦੇ ਸਲ੍ਹਾਬੀ ਮਾਚਸ ਦੀ ਡੱਬੀ ਵਾਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ__

ਸਮਝ ਨਹੀ ਆਉਂਦੀ ਰੱਖੀਏ ਕੇ ਸੁਟੀਏ__:p
 
Top