ਜਿਉਂਦੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਮਿਲਾਂਗੇ

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਜਿਉਂਦੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਮਿਲਾਂਗੇ ਲੱਖ ਵਾਰੀ__
.
ਮਰ ਗਏ ਤਾਂ ਭੋਗ ਤੇ ਜਲੇਬੀਆਂ ਖਾ ਜਿਉ ਕੰਜਰੋ__:p
 
Top