ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਐ ਕੋਸ਼ਿਸ਼

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਐ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਬੜੀ ਦਿਲ ਨੂੰ ਸਮਝਾਣ ਦੀ__

ਪਰ ਮੰਨਦਾ ਨੀ ਗੱਲ ਭੈੜਾ ਤੈਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਣ ਦੀ__:(
 
Top