ਰੱਬਾ ਐਨੀ ਕ ਹੀ

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਰੱਬਾ ਐਨੀ ਕ ਹੀ ਤਰੱਕੀ ਬਖਸ਼ੀ ਵੀ ਕਦੇ ਵੀ ਡੋਲੀਏ ਨਾ__

ਐਨਾ ਕ ਹੀ ਉਚਾ ਕਰੀ ਵੀ ਮਾਂ ਪਿਓ ਅੱਗੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਕਦੇ ਖੋਲੀਏ ਨਾ__:)
 
Top