ਮੈਨੂੰ ਰੌਂਦੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕਿ

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਮੈਨੂੰ ਰੌਂਦੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕਿ ਹੱਸਣ ਯਾਦਾ ਤੇਰੀਆ...!

ਫੇਰ ਸ਼ੇਅਰ ਲਿਖਣ ਲਈ ਦੇਵਣ ਹੱਲਾਂ ਸ਼ੇਰੀਆਂ...!

ਮੰਜਿਲ ਤੇ ਨੇੜੇ ਸੀ ਪਰ ਬੁਰੀਆਂ ਸੀ ਰਾਹ ਦੀਆਂ ਘੁੰਮਣ ਘੇਰੀਆ...!
 
Top