ਦਿੱਲ ਸੱਚਾ ਹੋਵੇ ਤਾ ਦਿਲਦਾਰ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਦਿੱਲ ਸੱਚਾ ਹੋਵੇ ਤਾ ਦਿਲਦਾਰ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ
ਪਿਆਰ ਸੱਚਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪਿਆਰ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ
ਜੇ ਤੂੰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸੱਚਾ ਪਿਆਰ
ਤਾਂ ਅੱਖਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੇ ਉਹ ਯਾਰ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ
 
Top