ਐਵੇ ਹਵਾ ਨਾ ਬਹੁਤੀ

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਐਵੇ ਹਵਾ ਨਾ ਬਹੁਤੀ ਕਰ ਤੈਨੂੰ ਹੱਸ ਕੇ ਬੁਲਾਇਆ__

ਹਜੇ ਸਹੇਲੀ ਨੀ ਬਣਾਇਆ__:p
 
Top