ਤੀਜਾ ਕੰਮ ਕਦੇ ਨਾ ਹੋਇਆ,

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਤੀਜਾ ਕੰਮ ਕਦੇ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਦੋ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਹੈ ਬੀਤੀ__

ਜਾਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਇਸ਼ਕ ਹੈ ਕੀਤਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਦਾਰੂ ਪੀਤੀ__;)
 
Top