ਤੇਰੇ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਤੇਰੇ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਦਿਸਦੀ ਨਾ ਹੋਰ__

ਉਂਜ ਕਿਨੀਆਂ ਦੀ 'Pending Friend Request' ਪਈ ਆ__:/
 
Top