ਕਾਤੋ ਪੁਠਾ ਜਿਹਾ ਪਾ ਲਿਆ

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਕਾਤੋ ਪੁਠਾ ਜਿਹਾ ਪਾ ਲਿਆ ਜੀਨਾ ਵਾਲਾ ਸ਼ੌੰਕ__

ਸਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਨਾ ਪਿਆਰਾ ਤੇਰਾ ਸਵਾ ਗਿੱਠ ਟੌਪ__:/
 
Top