ਪਛਾਣ ਤਾ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਨੀ.....

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਪਛਾਣ ਤਾ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਨੀ.....
ਪਤਾ ਨੀ ਕਿਉਂ ਫਿਰ ਵੀ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਪਛਾਣਦੇ ਨੇ....
ਮੁਹੱਬਤ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਓਹਦੇ ਨਾਲ ਬਥੇਰੀ ਹੈ...
ਪਤਾ ਨੀ ਕਿਉਂ ਓਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਸਭ ਇਹ ਗੱਲ ਜਾਣਦੇ ਨੇ..


Writer - Unknown
 
Last edited by a moderator:
Top