ਬਸ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਨੇ

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਬਸ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਨੇ ਰੋਕਿਆ ਹੈ...ਰੂਹ ਨੂੰ ਅਜਾਦ ਹੋਣ ਤੋਂ...

ਜੇ ਪਿਆਰ ਸੱਚਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮਿਲਿਆ ਕਿਉ ਨੀ...ਜੇ ਪਿਆਰ ਝੂਠਾ ਸੀ ਤਾਂ ਹੰਝੂ ਕਿਉ ਆਉਦੇਂ ਨੇ ਅੱਖੀਆ 'ਚ..


Writer - Unknown
 
Last edited by a moderator:
Top