ਦੱਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇਰੇ ਨਾਲ

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਦੱਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਗੂੜੀ ਪਾ ਲਵਾਂ__

ਜੀ ਕਰਦਾ ਏ ਤੇਰੇ ਨਾਂ ਦਾ Status ਬਣਾ ਲਵਾਂ__♥


Writer - Unknown
 
Last edited by a moderator:
Top