ਜੋ ਪਿਆਰ ਸਾਡੇ ਲਈ

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਜੋ ਪਿਆਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਹੇਗਾ ਹੀ ਨਹੀ ਸੀ , ਉਹ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਵੱਗਦਾ ਕਿਵੇਂ__

ਮੈਂ ਚੰਗੇ ਹੇਗਾ ਹੀ ਨੀ ਸੀ , ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਸੋਹਣੀਏ ਲਗਦਾ ਕਿਵੇਂ__♥


Writer - Unknown
 
Last edited by a moderator:
Top