ਔਖੇ ਵੇਲੇ ਸੁਲਾ ਸਾਡੇ

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਔਖੇ ਵੇਲੇ ਸੁਲਾ ਸਾਡੇ ਪਿਠ ਵਿਚ ਗੱਡ ਗਏ__

ਜਾਨੋ ਪਿਆਰੇ ਯਾਰ ਸਾਨੂ Page ਪਿਛੇ ਛਡ ਗਏ __:/
 
Top