ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਨੇ

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਨੇ ਸਿਰੇ ਦੇ ਨੌਟੰਕੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਜਮਾ ਨਾ ਸੰਗਦੇ ਨੇ__

ਆਪ ਤਾਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਕਦੇ ਗੱਡੀ ਨੀ ਪਾਰਟੀ ਕੀਤੀ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਹੈੱਡ ਫੋਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਮੰਗਦੇ ਨੇ__:d


Writer - Unknown
 
Last edited by a moderator:
Top