ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਿਰਫ

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਸ਼ਰੀਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਉਗੀ,,
"
"
ਰੂਹ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮਰ ਗਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਯਾਰਾ ਤੂੰ ਵੱਖ ਹੋਇਆ..


Writer - Unknown
 
Last edited by a moderator:
Top