ਮੈਂ ਗਲੀਆਂ ਦਾ ਰੋੜਾ,

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਮੈਂ ਗਲੀਆਂ ਦਾ ਰੋੜਾ, ਕੂੜਾ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ__

ਤਿਨਕੇ ਜਿਨੀ ਕਦਰ ਨਾ ਮੇਰੀ, ਮੈਨੂੰ ਤਖਤ ਬਿਠਾਇਆ ਸਾਈਆ__:)Writer - Unknown
 
Last edited by a moderator:
Top