ਮੈਂ ਮਾੜਾ ਨਈ ਕਹਿੰਦਾ,

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਮੈਂ ਮਾੜਾ ਨਈ ਕਹਿੰਦਾ, ਸਭ ਖਰੀਆਂ ਤੋਂ ਖਰੀਆਂ ਨੇ__

ਜੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ 36 ਨੇ, ਤੇਰੇ ਵਰਗੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਨੇ__:/


Writer - Unknown
 
Last edited by a moderator:
Top