ਕੀੜੇ ਪੈਣ ਉਹਨਾ ਦੇ ਜੋ ਮੇਰੇ

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਕੀੜੇ ਪੈਣ ਉਹਨਾ ਦੇ ਜੋ ਮੇਰੇ
status ਵੇਖ਼ ਕੇ ਛੱਡਦੇ ਆ__
.
.
.
.
ਜ਼ਿਉਦੇ ਰਹਿਣ ਉਹ ਸਾਰੇ
ਜਿਹੜੇ ਵੇਖਣ ਸਾਰ like
ਗੱਡਦੇ AA_.
 
mama eh fb ne haighe :d
ithe likh >>
ਕੀੜੇ ਪੈਣ ਉਹਨਾ ਦੇ ਜੋ ਮੇਰੇ
Thread ਵੇਖ਼ ਕੇ ਛੱਡਦੇ ਆ__
.
.
.
.
ਜ਼ਿਉਦੇ ਰਹਿਣ ਉਹ ਸਾਰੇ
ਜਿਹੜੇ ਵੇਖਣ ਸਾਰ Thanks
ਗੱਡਦੇ AA_.
 
Top