ਕਾਸ਼ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵੀ

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਕਾਸ਼ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਹੱਕ ਜਤਾਉਦਾ__

ਸਾਡੀਆ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਛੁਪਾਉਦਾ__♥


Writer - Unknown
 
Last edited by a moderator:
Top