ਕਈ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਗੇੜੇ ਕੱਢ ਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ,,

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਕਈ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਗੇੜੇ ਕੱਢ ਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ,,,,
"
"
"
"
"
ਤੇ ਮੇਰਾ ਬਾਪੂ ਮੈਨੂੰ ਭਈਏ ਪਿੱਛੇ ਈ ਗੇੜੇ ਕਢਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ..
ਚੱਲ ਓਏ ਭਈਏ ਪਿੱਛੇ ਗੇੜਾ ਕੱਢ ਕੇ ਆ ਕਿਤੇ ਸਾਲਾ ਭੱਜ
ਤਾਂ ਨੀ ਗਿਆ....
 

[PaURwaL]

Elite
Re: ਕਈ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਗੇੜੇ ਕੱਢ ਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ

:hassa
 
Top