ਪਿਆਰ ਜਿਸਮ ਦਾ ਹੋਏ

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਪਿਆਰ ਜਿਸਮ ਦਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ

ਪਿਆਰ ਰੂਹ ਦਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਸ ਵਰਗੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ..


writer : Unknown
 
Last edited by a moderator:
Top