ਗਿਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਯਾਰਾ

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਗਿਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਯਾਰਾ ਤੇਰੀ ਬੇਵਫਾਈ ਦਾ....

ਜਦੋਂ ਤੂਫਾਨ ਆਉਦੇ ਨੇ ਮਲਾਹ ਵੀ ਡੋਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ....!!


writer : unkown
 
Last edited by a moderator:
Top