ਬੇ-ਮੁੱਖ ਹੋਏ ਸੱਜਣਾ ਤੋਂ

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਬੇ-ਮੁੱਖ ਹੋਏ ਸੱਜਣਾ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟਿਆ ਨਾ,
ਓਹ ਤਾਂ ਨਜਰਾਂ ਫੇਰ ਗਏ ਮੋਹ ਸਾਡਾ ਘਟਿਆ ਨਾ,


writer : unkown
 
Last edited by a moderator:
Top