ਜਿੰਦਗੀ ਰਹੀ ਤਾ ਯਾਦ

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਜਿੰਦਗੀ ਰਹੀ ਤਾ ਯਾਦ ਤੈਨੂੰ ਕਰਦੇ ਰਹਾਗੇ,
"
"
"
ਭੁਲ ਗਏ ਤਾ ਸਮਝ ਲਈ ਕੀ ਰੱਬ ਨੇ
ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਆ..."""""
 
Top