ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੱਜ ਕੇ ਦੀਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਏ,,

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੱਜ ਕੇ ਦੀਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਏ,,
ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਾਫ ਹੀ ਇੰਨਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਏ,,
ਪਤਾ ਨੀ ਕਿਉਂ...

ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਮਲਾਹ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲਾ ਕੇ ਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ..
ਤੇ ਕਦੀ ਪਲਾਂ 'ਚ' ਬੇੜਾ ਪਾਰ ਹੁੰਦਾ ਏ,,
ਪਤਾ ਨੀ ਕਿਉਂ...

ਜਹਿੜੇ ਸੌ ਸੌ ਵਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰ ਕੇ ਮੁੱਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ,
ਓਹਨਾ ਦਾ ਫੇਰ ਵੀ ਇਤਬਾਰ ਹੁੰਦਾ ਏ,,
ਪਤਾ ਨੀ ਕਿਉਂ..


writer :dn
 
Last edited by a moderator:
Top