...ਜਿਸ ਦਰਗਾਹ ਤੇ ਓਹ ਜਾ ਕੇ...

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
...ਜਿਸ ਦਰਗਾਹ ਤੇ ਓਹ ਜਾ ਕੇ...
ਮੇਰੀ ਮੌਤ ਦੀਆ ਦੁਆਵਾ ਨਿੱਤ ਮੰਗਦੀ ਸੀ..
ਓਸ ਕਮਲੀ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ..
ਓਸੇ ਦਰਗਾਹ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖੀ ਸੀ..
ਓਸਨੂੰ ਪਾਉਣ ਲਈ..

writer : unkown
 
Last edited by a moderator:
Top