ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ... - ਪਾਸ਼

*Sippu*

*FrOzEn TeARs*
ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ... - ਪਾਸ਼

ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ
ਬੜਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਆਖਣ ਨੂੰ ਹੈ
ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਅੱਗੇ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ
ਜਿਵੇਂ ਗੱਲ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਕਹੀ ਨਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ
ਜਿਵੇਂ ਵਾਟ ਕਦਮਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀ ਮੁੱਕਦੀ
ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ
ਹੁਣ ਕਹਿਣ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ
ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਬਚਿਆ ਨਹੀਂ
ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਬਦ ਨਿਪੁੰਸਕ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣ,
ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ,
ਸਫਰ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ
ਮੈਨੂੰ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਧਰਨ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਵੋ
 
Top