ਬਾਰੀ ਬਰਸੀ ਖੱਟਣ ਗਿਆ

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਬਾਰੀ ਬਰਸੀ ਖੱਟਣ ਗਿਆ
ਸੀ ਖੱਟ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਬਤਾਊ

ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਹਾ ਕਰਦੇ ਨਹੀ
ਤਾ ਸੁੱਤੀ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਊ
 
Top