ਕੁਝ ਦੋਸਤ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿੰਦਗੀ ਚ ਇਕ ਮੌਕੇ ਦੀ ਤਰਾਂ ਆਉ

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਕੁਝ ਦੋਸਤ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿੰਦਗੀ ਚ ਇਕ ਮੌਕੇ ਦੀ ਤਰਾਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ..
ਖੁਸ਼ਨਸੀਬ ਨੇ ਓਹ ਜੋ ਸਾਂਭ ਜਾਂਦੇ ਨੇ..
ਬਦਨਸੀਬ ਨੇ ਓਹ ਜਿਹਨਾ ਨੂ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀ ਲਗਦਾ ਕਿ ਓਹਨਾ ਨੇ ਕਿ ਗਵਾ ਲਿਆ
 
Top