ਇਨਸਾਨ ਨਾ ਕੁਛ ਹੱਸ ਕੇ ਸਿਖਦਾ....

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਇਨਸਾਨ ਨਾ ਕੁਛ ਹੱਸ ਕੇ ਸਿਖਦਾ....
ਨਾ ਕੁਛ ਰੋ ਕੇ ਸਿਖਦਾ,.....
ਜਦੋ ਵੇ ਕੁਛ ਅਲਗ ਸਿਖਦਾ ਤਾ .....
ਯਾ ਤਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੋ ਕੇ ਸਿਖਦਾ ......
ਯਾ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੂ ਖੋ ਕੇ ਸਿਖਦਾ...


Writer - Unknown
 
Last edited by a moderator:
Top