ਮਿਰਜ਼ਾ. .

ਮਿਰਜ਼ੇ ਨੇ ਵੀ ਲਾਇਆ
ਹੌਣਾ ਸੂਟਾ ਜਾ ਪੀਤੀ ਹੌਣੀ
ਭੌਰੀ ਦੀ__
.
.
.
.
.
.
ਦੱਸੌ ਉਹਨੂੰ ਨੀਦ ਕਿਵੇ ਆਜੂ,
ਜੀਹਦੇ ਕੋਲ ਰੰਨ
ਚੌਰੀ ਦੀ_
 
Top