ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੀ ਕਿ ਅਸੀ..

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੀ ਕਿ ਅਸੀ ਤੇਰੇ ਛੱਡ ਜਾਣ ਨਾਲ ਮਰ ਜਾਵਾਗੇ ,,
ਉਹ ਵੀ ਤਾ ਜਿਉਦੇ ਨੇ ਜਿਨਾ ਨੂੰ ਅਸੀ ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ ਛੱਡਿਆ ,,Writer - Unknown
 
Last edited by a moderator:
Top