ਹੁਣ ਮਹੀਨੇ ਬਾਦ ਤੂੰ ਮਿਲਦੀ ਏ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ'''

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਹੁਣ ਮਹੀਨੇ ਬਾਦ ਤੂੰ ਮਿਲਦੀ ਏ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ
ਮਿਲਦੀ ਡਾਕ ਜਿਵੇਂ__
ਤੇਰੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਪੰਡ ਮੁੱਕ ਚੱਲੀ ਸਰਕਾਰੀ School
ਦੇ ਚਾਕ ਜਿਵੇਂ__
 
Top